Update

MINI SYMPOSIUM

Op dinsdag 12 mei hebben we in het UMC Utrecht een symposium georganiseerd over de recente bevindingen in onderzoek naar de bipolaire stoornis. Dit symposium werd bezocht door behandelaren, onderzoekers en studenten uit het UMC Utrecht, de UU en deelnemende centra van het KENBIS (kenniscentrum Bipolaire stoornissen).

Ralph Kupka (hoogleraar Bipolaire stoornissen, VUmc), Marco Boks (psychiater, UMCU) en  PhD studenten van het UMC Utrecht vertelden hier over hun onderzoek naar bipolaire stoornissen bij volwassenen, kinderen en tweelingen. Naast nationaal onderzoek was Prof. Dr. Boris Birmaher uit Pittsburgh naar Nederland gekomen om een presentatie geven over bipolaire stoornissen bij familiair belaste kinderen en adolescenten.

Het was een leerzame en inspirerende dag. Wij willen daarom alle sprekers bedanken voor het delen van hun kennis.

INFORMATIEAVOND BRIDGE & KBO (Kinderen Bipolaire Ouders)

Aansluitend aan het  symposium hebben we in het UMC Utrecht een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten uit verschillende Nederlandse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de deelnemers. Een groot aantal geïnteresseerden waren aanwezig zoals; deelnemers, (oud)medewerkers van BRIDGE/KBO en andere geïnteresseerden.

Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij de doelen van de onderzoeken, verworven nieuwe inzichten en toekomstplannen. De betrokken onderzoekers hebben verteld wat zij tot nu toe geleerd hebben van het onderzoek bij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis. Wij waren erg enthousiast over de grote opkomst en waren ook blij om jullie input te ontvangen. Wij hebben ook bericht gehad van mensen die niet konden komen, maar wel graag de informatie willen ontvangen.

Om deze reden willen wij de huidige stand van zaken ook met jullie delen op de website.

Sinds de start van het BRIDGE onderzoek in 2010 hebben wij 385 uur gescand. Bijna 200 kinderen, uit ongeveer 150 gezinnen, doen ondertussen mee aan ons onderzoek. Meer dan 50 kinderen zijn na ongeveer 3.5 jaar weer terug gekomen en hebben de onderdelen van de tweede meting opnieuw afgerond.

De deelnemers die meedoen aan ons onderzoek hebben een familielid met bipolaire stoornis of schizofrenie, of geen familieleden met deze psychiatrische problematiek. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de deelnemers die een familielid hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie, meer klachten hebben dan kinderen zonder familielid met een psychotische stoornis. De problemen die deze kinderen hebben uiten zich in; zich vaker sociaal terug trekken, somberder zijn en sneller conflicten hebben.

Daarnaast komt uit de hersenscans naar voren dat, met name bij kinderen die een ouder met schizofrenie hebben, op jonge leeftijd de hersenontwikkeling al anders verloopt in vergelijking tot kinderen die geen ouder met een psychotische stoornis hebben.

De 12-jaar resultaten van het KBO onderzoek werden gepresenteerd door Esther Mesman, die momenteel  haar proefschrift afrondt. Deze studie is een van de meest langlopende en grootste studies ter wereld bij kinderen van een bipolaire stoornis. Het is vooral te danken aan de blijvende deelname en dus beperkte uitval van de deelnemers die deze studie zo bijzonder maakt. Uitkomsten laten zien dat met name depressie voorkomt bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Het percentage kinderen dat een bipolaire stoornis heeft ontwikkelt is 13%.  Binnenkort zal er een Nederlandse samenvatting van de resultaten op deze website komen.

Deze bevindingen zijn zeer waardevol, maar er valt nog veel meer te onderzoeken! Wij hopen daarom dat mensen zich blijven aanmelden voor het BRIDGE onderzoek.